Czym zajmuje si? notariusz?

Kancelaria Notarialna szczyci si? wieloletni? tradycj? us?ug notarialnych. Gwarantuje rzeteln?, fachow? i zindywidualizowan? obs?ug? ka?dego klienta. Biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracownikw, ktrzy mog? udzieli? wszelkich ??danych informacji. Notariusze wykonuj? kilka czynno?ci. Pisz? protoko?y, takie jak spotkania, zgromadzenia sp?ek prawa handlowego i depozyty pieni??ne. Notariusz zabrze przygotowuje rwnie? o?wiadczenia, projekty i inne dokumenty urz?dowe dla stron. Przygotowuj? odpisy, wyci?gi, a nawet ca?e dokumenty do przedstawienia w s?dzie. Do ich najwa?niejszych zada? nale?y przygotowywanie projektw umw sp?ek prawa handlowego, umw sprzeda?y, umw ustanawiania s?u?ebno?ci i hipotek. Kancelaria notarialna w zabrzu mo?e sporz?dzi? dowoln? inn? umow?, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Ile kosztuje us?uga notarialna?

Du?o ludzi zastanawia si?, ile trzeba zap?aci? za us?ug? notariusza w zabrzu? Wynagrodzenie za czynno?ci notarialne reguluje rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 28 czerwca 2004 r. Wysoko?? tego wynagrodzenia stanowi, i? notariuszom przys?uguje op?ata wed?ug stawki maksymalnej. Oprcz pensji notarialnej polscy pracownicy pa?stwowi pobieraj? w imieniu kraju dodatkowe podatki i op?aty. Jednym z nich jest VAT. ?rodki te pochodz? z opodatkowania czynno?ci cywilnoprawnych, darowizn i spadkw. Nast?pnie s? one zdeponowane na rachunkach w bankach pa?stwowych. W celu uzyskania bezp?atnej konsultacji skontaktuj z notariuszem osobi?cie, telefonicznie lub online. Zebranie informacji i wyja?nie? dotycz?cych us?ug notarialnych jest bezp?atne i dobrowolne.

Strona firmowa: notariuszzabrze.com.pl